Polityka prywatności

Polityka prywatności strony Ewa Ławniczak.Specjalistyczna pielęgnacja stóp

Niniejsza polityka odnosi się do strony www.ewalawniczak.pl

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) EWA ŁAWNICZAK – SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi salon dysponuje dysponuje, że:

1) EWA ŁAWNICZAK – SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP z siedzibą w Poznaniu (60-254) przy ul. Hetmańskiej 26 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie salon wszedł wskutek przyjmowania rezerwacji spotkań poprzez formularz kontkatowy, umieszczony na stronie.

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez EWA ŁAWNICZAK – SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez EWA ŁAWNICZAK – SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z salonem. W wymagających tego przypadkach salon ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

EWA ŁAWNICZAK – SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do salonu
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności salonu i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez EWA ŁAWNICZAK – SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP, w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane salon przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Salon przechowywać będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

7) W odniesieniu do osób, które wyraziły salonie Ewa Ławniczak – Specjalistyczna pielęgnacja stóp zgodę na przetwarzanie danych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej zgody. Zgodę odwołać można:

 • korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres Ewa Ławniczak – Specjalistyczna pielęgnacja stóp z siedzibą w Poznaniu (60-254) przy ul. Hetmańskiej 26,
 • drogą elektroniczną – przesyłając stosowne oświadczenie na adres gabinet@ewalawniczak.pl osobiście – w trakcie wizyty w salonie Ewa Ławniczak – Specjalistyczna pielęgnacja stóp

8) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym EWA ŁAWNICZAK – SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, firmy przewozowe i kurierskie.

9) Salon, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.